IZGRADNJA NOVE GASILSKE SHRAMBE

Obdobje od leta 1899 do 1909

Gasilsko društvo je ve tem času pridobilo veliko novega članstva. Z aktivnim prostovoljnim delom so si nabrali dovolj denarja, da so si nakupili potrebno gasilno opremo. Opremo je bilo potrebno shraniti, zato so pričeli razmišljati, da pričnejo z izgradnjo shrambe. Shrambo za gasilno orodje so uredili v prostorih hiše ˝Posojilnice˝ za Stari trg, Lož in sosedstvo. (poznejši sokolski dom in današnji TVD Partizan).
Na javni licitaciji so prodali staro gasilsko shrambo. Z dobljenim denarjem so uredili nove prostore, poleg tega pa so zgradili nov lesen plezalni stolp visok 11 metrov, ki je bil uporaben za sušenje cevi.
Slavnostna otvoritev gasilnega doma-shrambe je bila 14. avgusta 1901 leta. Za slavnostno otvoritev, so imeli vsi gasilci uniforme.
Le te so nosili na raznih svečanostih. Društvena pravila so bila za gasilce zelo stroga. Posebno je bila stroga disciplina pri gasilskih vajah. društvene vaje so bile v letu 1904 vsakih štirinajst dni.
Poleg tega, da so gasilci organizirali veselice, so skrbeli tudi za kulturne, dramske prireditve. Pred vsako prosto zabavo so organizirali koncert pihalne godbe, tamburašev iz Prezida ali dramsko igro. Redno so se udeleževali slovesnosti, ki so jih prirejala sosedna gasilska društva.
Gasilsko društvo Stari trg je bilo v tem obdobju zelo uspešno. Zaradi dobrega dela članov upravnega odbora so pridobili veliko članov. Ob koncu dvajsetletnega obstoja društva, društvo zapusti njen dolgoletni predsednik Tomo Mlekuž. Predsedništvo po njegovem odhodu prevzame Ivan Štritof.

Obdobje od leta 1910 do 1931

V tem obdobju gasilci skrbijo za redno vzdrževanje gasilnega orodja in opravljajo razna popravila v gasilnem domu. leta 1915 odobrijo strelskemu društvu, da shrani v njihovem domu vojaške obleke, puške in strelivo.
Iz zapisnikov z rednih občnih zborov je razbrati, da je imelo društvo v tem času, zaradi gospodarskih težav, težave tudi s pridobivanjem članov. Leta 1922 so v odbor izvolili člane: Karl Kovač predsednik, Tomaž Strle namestnik, Viljem Krajc tajnik, Hinko Sežun blagajnik, Ivan Štefančič vodja plezalcev, Valentin Vrhovec vodja brizgalničarjev, Janez Strle vodja varuhov. Prostovoljno delo pri organizaciji veselic je za gasilce še vedno vir dohodkov za delovanje društva.
Ker je imel upravni odbor v letu 1924 težave s sestajanjem članov so sprejeli sklep, da vsak odbornik, ki se ne opraviči plača v društveno blagajno 10 din. Zaradi različnih političnih strank, ki so se ustanavljale ali že delovale je upravni odbor društva zavzel zelo jasno stališče, da se v društvo včlani vsakdo ne glede na njegovo politično pripadnost.