OBDOBJE OD LETA 1979 DO LETA 1988

Starotrško gasilsko društvo od leta 1979 vodi upravni odbor v sestavi: Ivan Perušek predsednik, Valentin Vrhovec namestnik, Zdravko Kraševec poveljnik, Franc Žnidaršič tajnik, Marija Trubačev blagajnik, Alojz Vrhovec gospodar. Upravni odbor želi, da bi bili gasilci kar najbolje organizirani pri raznih akcijah. Za prevoz vode z avtocisterno naredijo pravilnik o prevozu, ker je vedno več naročil.
Z udeležbo na pogrebu gasilci pospremijo na zadnji poti bivšega predsednika Gasilske zveze Slovenije Matevža Haceta.
Kadrovske spremembe so v društvu tudi v letu 1980, kjer izvolijo novo vodstvo. Sestavljajo ga naslednji člani: Anton Poje predsednik, Franc Kodrca poveljnik, Andrej Buh tajnik, Alojz Vrhovec gospodar, Marija Trubačev blagajnik in člana Stanko Truden in Slavko Berglez. Na občnem zboru sprejmejo sklep, da zaradi dotrajanosti gasilnega doma zgradijo nov dom, zato ustanovijo pripravljalni gradbeni odbor v sestavi: Ivan Perušek, Franc Žnidaršič, Anton Poje in Rudi Mlakar.
Tudi v tem letu so gasilci delavni, saj obnovijo avtocisterno za katero porabijo več kot 80 prostovoljnih ur. Pri tem delu je najbolj uspešen Andrej Buh.

Gasilsko društvo v letu 1983 sodeluje v slovenski akciji za pionirje »Mladi gasilec«. S pionirsko desetino se udeležijo občinskega tekmovanja. V društvu je v tem času 24 pionirjev, 1 častnik, 4 višji častniki 1.stopnje, 4 nižji častniki, 10 izprašanih gasilcev in 33 nekvalificiranih operaterjev.
Enako številčno stanje je tudi v letu 1984. Materialna opremljenost je v tem letu zadovoljiva. Večji problem predstavlja dotrajan gasilski dom, kateri zahteva temeljite obnove, ki pa zaradi neprimerne lokacije ni sprejemljiva. Zato na letnem občnem zboru člani imenujejo gradbeni odbor: Zdravko Kraševec- predsednik, Anton Plos, Ivan Perušek in Stanko Truden z nalogo, da do praznovanja 100-obletnice obstoja društva pripravijo vse, da bi v čimkrajšem času pričeli z izgradnjo novega doma ali s temeljitim popravilom starega doma.

Gradbeni odbor je že v tem letu imel razgovor s predstavniki Kovinoplastike Lož, na katerem so se dogovorili, da bodo ob adaptaciji stare šole zgradili nov prizidek, ki bo služil za potrebe gasilstva v dolini. Aktivnost članstva se je zaradi planiranih akcij močno povečalo. Člani so se redno udeleževali vaj in vso svojo strokovno znanje uporabili pri gašenju požara v Goranproduktu v Prezidu. Udeležili so se občinskega tekmovanja v Novi vasi.
Za večji razvoj gasilstva in pridobivanj novih članov je bila izvedena problemska konferenca pod geslom »Pionir, mladina in ženska v gasilski organizaciji«, na kateri je bilo ugotovljeno, da bi v društvu lahko poleg pionirske desetine ustanovili tudi ženko desetino. Za pridobitev novega članstva in popestritev društvenega življenja so v mesecu maju in juliju organizirali enodnevna izleta v gasilski muzej v Metliko in izlet pionirjev na morju v Ankaran. Kot dobri organizatorji so sodelovali pri praznovanju 30-letnice Kovinoplastike Lož in Polharski noči.
Aktivnosti članstva so bile v letu 1985 usmerjene v izgradnjo novega gasilskega doma. Tako so v tem letu s prostovoljnimi prispevki in prostovoljnim delom pripravljali material za nov dom. V Loški dolini je 124 lastnikov gozdov darovalo po eno ali dve smreki. Gasilci so opravili sečno lesa za kar je bilo narejenih 421 delovnih ur, od tega 72 traktorskih ur.
V tem letu so pripravili in postavili ostrešje novega doma. Gasilci so opravili 832 ur prostovoljnega dela. V izgradnjo doma so se vključile tudi delovne organizacije iz Loške doline in obrtniki. Poleg Kovinoplastike Lož, ki je bil nosilec celotne investicije so pri gradnji sodelovali naslednji TOZD-i Žagalnica, Gaber, GG TOK Cerknica, LKP Pivka, GG Snežnik. Prevoz materiala so za gradnjo opravili avtoprevozniki Ivo Dejmenovič iz Markovca, Franc Žnidaršič iz Loža in Stane Žnidaršič iz Pudoba. Pesek iz peskokopa Rudnik je daroval tov. Filipovič iz Prezida. Zidarji so opravili delo v 297 urah. Tako je bilo v tem letu narejenih kar 1570 prostovoljnih ur. Celotno gradnjo je usmerjala investicijska služba iz Kovinoplastike. Od leta 1985 do leta 1988 so gasilci za izgradnjo doma naredili 4216 prostovoljnih ur.
V sušnem obdobju v letih 1983 in 1984 so gasilci oskrbovali krajane s pitno vodo na območju Loške doline in širše okolice. Z gradnjo doma so gasilci preveč zanemarili operativno strokovno usposabljanje, zato ima poveljnik veliko dela, da organizira usposabljanje.
Strokovno usposabljanje zaživi v letu 1986. Razvoj tehnike in opreme pri reševanju se iz leta v leto izboljšuje, zato morajo gasilci znati uporabljati opremo in osvajati nove tehnike. Operativno delo članov je še vedno usmerjeno v gradnjo novega gasilnega doma. V tem letu pričnejo tudi z akcijo, da prodajo stari gasilski dom in tako pridobijo nekaj denarja za opremo novega doma. Tako stari gasilski dom kupi Lovska družina Stari trg-Lož.

Na rednem občnem zboru gasilci sprejmejo program v katerem je tudi priprava na praznovanje 100-obletnice društva. Za izvedbo in pripravo imenujejo pripravljalni odbor v sestavi:
Franc Žnidaršič – predsednik in člani
Stanko Truden
Ivan Perušek
Jože Šepec
Anton Zigmund
Andreja Buh
Anton Plos

Gasilci se odločijo, da bo praznovanje skupno z Gasilskim društvom Iga vas, ki praznuje 60-letnico. Zato odbor dopolnijo z dodatnimi člani gasilskega društva Iga vas
Franc Ravšelj, Jože Gorše, Vinko Martinčič, Franc Kranjc in Ivan Plos.
Oblikovalec finančne konstrukcije za izgradnjo doma Anton Plos ima veliko skrb, da bo nov dom zgrajen do 22. julija 1988 leta.
V letu 1984 na občnem zboru izvolijo organe društva.
Stanko Truden – predsednik
Branko Kovač – poveljnik
Josip Žagar – tajnik
Alojz Vrhovec – gospodar
Marija Trubačev – blagajnik
Jože Šepec – član
Andreja Buh – član
Nadzorni odbor:
Anton Plos
Bernard Turk
Jože Drobnič
Odbor za SLO in DS
Slavko Truden
Zdravko Kraševec
Drago Kraljič

Gasilci operativne skupine so v tem letu delavni. Veliko delajo s pionirju in mladinci in jih usposabljajo v bodoče gasilce. Pripravljali so jih za občinsko tekmovanje mladih gasilcev.
Na območju krajevne skupnosti so pregledali hidrante vodovodnega omrežja. S hitrima akcijama so posredovali pri gašenju samovžiga premoga v kleti pošte in pri požaru stanovanjske hiše v Vrhniki.
Zanimiva je ugotovitev, da so v društvu v vsem stoletnem obdobju posebno aktivno delovala okoliška naselja: Podcerkev, Nadlesk in Vrhnika
Sedež društva je bil vedno v Starem trgu.
Jubilejno leto 1988 je za gasilce naporno dleto. Gradbena skupina s člani končuje izgradnjo prostorov, prireditveni odbor se sestaja in pripravlja program z otvoritvijo doma, ki je ob 100 obletnici društva plod dela sedanjih članov in nov kažipot, ki naj izpodbudi za delo mlade generacije v gasilskem društvu.