OBNOVITEV GASILSKEGA DRUŠTVA PO OSVOBODITVI

OBDOBJE OD LETA 1945 DO 1964
Po drugi svetovni vojni je bilo Prostovoljno gasilsko društvo Stari trg le še na papirju. Vojna je pobrala svoj krvni davek tudi med gasilci. Veliko članov društva je padlo med bojem v partizanih. V spomin 17 padlim so gasilci postavili spominsko ploščo na pročelju gasilskega doma.
Za potrebe Jugoslovanke armade, ki je pri svojih zadnjih vojaških operacijah za osvoboditev potrebovala orodje in vozila so gasilci veliko prispevali. Zato, dajejo skrajni odbori OF gasilskim društvom pobudo, da posredujejo zahtevo za povrnitev orodja, ki jim je bilo odvzeto.
Delavni zanos je po osvoboditvi vnesen tudi pri gasilcih, domačije kličejo po obnovi in pomoči krajanov. Zato se člani društva 21. oktobra 1945 zberejo na prvi seji po vojni, da se dogovorijo o nadaljnjem delu društva. Izmed 15 članov društva izvolijo za predsednika Janeza Rudolfa, za tajnika Franceta Virta, za blagajnika Vinkota Žagarja, za orodjarja Valentina Vrhovca. Dogovorili so se, da morajo z delom pričeti takoj, blagajniški obračun društva pa bo narejen po prihodu tajnika Ivana Zigmunda.
V letu 1946 šteje društvo 48 članov. Le ti imajo za požarno varnost v uporabi ročno brizgalno, 100 m cevi in nekaj delovnih uniform. Zaradi slabega stanja in pomanjkanja orodja so gasilci organizirali akcijo zbiranja prostovoljnih denarnih in materialnih prispevkov, da bi kupili potrebno opremo. Poleg opreme so morali gasilci skrbeti za redno usposabljanje, ki so ga izvajali na gasilskih tečajih. Na gasilsko usposabljanje za gasilskega častnika pošljejo Alojza Vrhovca. Za posamezne akcije v okviru društva skrbi upravni odbor v sestavi: Janez Rudolf, Jože Šepec, Janez in Tone Hace.
Po letu 1948 članstvo upada, zato člani z raznimi akcijami želijo pritegniti v društvo mlajše člane. Na občnem zboru leta 1951 sklenejo, da društvo ustanovi žensko desetino. Poleg tega je naloga gasilcev, da v tem letu kupijo motorno črpalko. S pomočjo kmetov, ki so darovali les, s prostovoljnimi prispevki krajanov in veliko opravljenih prostovoljnih ur gasilcev, kupijo motorno brizgalno. Pri zbiranju denarja so gasilci iznajdljivi saj za pomoč zaprosijo celo naše izseljence v Ameriki. Akcijo za pomoč gasilcem sta vodila napa izseljenca, nekdanja člana društva Jeni Fatur in njen brat Tone Perušek iz Podcerkve, ki sta zbirala sredstva med izseljenci Loške doline.
Ob 65 letnici delovanja društva jim na proslavi predsednik Gasilske zveze Slovenije tov. Matevž Hace izroči 10.000 din za nakup gasilne opreme.
Od leta 1948 do leta 1954 je društvo po številu članstva v stalne vzponu. Društvo nabavlja prepotrebno opremo. Tudi strokovno se članstvo krepi. Uspešni so pri gašenju večjega požara v Lesnem industrijskem obratu v Martinjaku.
Pol letu 1955 do leta 1958 je društvo še vedno v neprestanem iskanju, da z raznimi akcijami pridobiva mlade člane. Zaradi vse večjega pomanjkanja denarja na vseh področji zagnanost gasilcev upada. V letu 1958se člani pripravljajo na praznovanje 70 letnice društva. Ob tej obletnici društva razvije nov gasilski prapor. Naslednje leto je za gasilce velika preizkušnja ob požaru tovarne pohištva Brest v Cerknici. Pri gašenju požara so gasilci požrtvovalni kar dokazuje zahvala tovarne ob tej nesreči.
Leta od 1960 do 1964 so za strateške gasilce leta popravljanja gasilskega dom in nakupa novega gasilnega avtomobila. Pri prevzemu novega avtomobila imajo velike težave. Namesto starotrških gasilcev prevzamejo vozilo gasilci iz Loškega potoka, ki se ne morejo načuditi, da so prišli do novega avtomobila. Kar trojica gasilcev iz Starega trga mora na pot, da bi prepričali gasilce iz Loškega potoka, da je bila narejena pomota. Tako po vseh pripetljajih pripeljejo v dolino nov gasilni avto. Star gasilni avto FORD podarijo gasilskemu društvu Iga vas.
Zob časa načenja sušilni stolp pri gasilnem domu, ki je iz leta v leto v slabšem stanju, zato sklenejo, da je nujna obnova. Po velikih težavah jim popravilo stolpa uspe čez dobri dve leti.